Logo - Zamek Pieskowa Skała

Deklaracja dostępności

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej

http://pieskowaskala.eu/zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zamku w Pieskowej skale

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Niektóre elementy podmenu mogą nie być dostępne za pomocą klawiatury.
  • Filmy mogą nie mieć napisów i audiodeskrypcji.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-03-08 .
Deklaracje ostatnio poddano aktualizacji 2023-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie audytu własnego za pomocą narzędzi online.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Paszkowska-Kwiatek, adres poczty elektronicznej renata.kwiatek@wawelzamek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 422-51-55 wew. 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektonicznaZamek w Pieskowej Skale znajduje się w powiecie krakowskim, na terenie gminy Sułoszowa przy drodze wojewódzkiej nr 773 Sieniczno-Wesoła, w odległości 25 km od centrum Krakowa. Zamek wznosi się na wzgórzu górującym nad Doliną Prądnika.

 

Do bramy wejściowej prowadzą:

1/ od głównego parkingu:
schody dla ruchu pieszego niedostępne dla niepełnosprawnych i rodziców z większymi wózkami dla dzieci, droga gruntowa dostępna dla rodziców z wózkami, lecz zbyt stroma dla niepełnosprawnych.

2/ od parkingów we wsi Wielmoża (w odległości ok. 1 km od zamku) – asfaltowa droga dojazdowa bez barier architektonicznych, z zakazem wjazdu dla samochodów.

 

Na zamku – oba dziedzińce dostępne dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia równa.
Nie ma przeszkód dla wstępu z psem asystującym.
Dowóz osób niepełnosprawnych pod zamek drogą asfaltową od wsi Wielmoża – po uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 38 96 004 w. 33
Poruszanie się wózkami elektrycznymi – możliwe tylko w obrębie dziedzińców, bez możliwości wjazdu na wystawy.

 

Zniżki dla osób niepełnosprawnych:
Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami przysługują bilety ulgowe (po okazaniu w kasie stosownych dokumentów).
Dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.


Kasa biletowa:
Znajduje się w budynku bastionu południowego – bariery architektoniczne zniesione.


Usługi:
W budynku bastionu południowego znajdują się ponadto dostępne dla niepełnosprawnych:
– informacja,
– sklepik z pamiątkami,
– restauracja,
– taras widokowy.


Toalety:

W budynku bastionu południowego – bezpłatna, dostępna i przystosowana dla niepełnosprawnych,
przy sali recepcji w muzeum na I piętrze – dla pojedynczych turystów niepełnosprawnych istnieje możliwość dostępu.
Na parterze, przy wejściu na wystawę „Kultura Staropolska” - toaleta przystosowana dla niepełnosprawnych.


Ekspozycje w Zamku:
„Europejskie style i mody w sztuce” – dla pojedynczych turystów niepełnosprawnych istnieje możliwość dostępu do sal I piętra, drugie piętro niedostępne dla niepełnosprawnych.
„Angielskie wnętrza z kolekcją obrazów” – niedostępne dla niepełnosprawnych.
„Historia Pieskowej Skały” – niedostępna dla niepełnosprawnych.
„Kultura Staropolska” - dla turystów niepełnosprawnych istnieje możliwość dostępu. Wystawa dostosowana do potrzeb osób niewidomych.


Na wystawach brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.