Logo - Zamek Pieskowa Skała

Regulamin pobytu na terenie Zamku Pieskowa Skała

Zamek w Pieskowej Skale jest oddziałem  Zamku Królewskiego na Wawelu – państwowej instytucji kultury, której celem jest m.in. zachowanie substancji zabytkowej należących do niego obiektów jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej oraz religijnej narodu polskiego i podlega szczególnej ochronie.
Niniejszy Regulamin jest wydany przez Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w ramach jego kompetencji jako zarządcy terenu zamku w Pieskowej Skale  i dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie zamku, bez względu na cel ich pobytu.Wejście na teren zamku w Pieskowej Skale  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Teren Zamku w Pieskowej Skale  jest udostępniany odwiedzającym codziennie od 6.00 do zmroku.
 2. Dziedziniec wewnętrzny zamku, dla ruchu turystycznego otwarty  jest w godzinach otwarcia wystaw – dla osób posiadających ważny bilet wstępu na wystawy.
 3. Na teren zamku w Pieskowej Skale  zabrania się:
 • wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psów – przewodników,
 • wnoszenia dużego bagażu o wymiarach przekraczających 55x40x23cm (którykolwiek) albo łącznie 118cm (szer+wys+dł),
 • wchodzenia na obsiane trawą obszary  oraz klomby,  mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego,
 • spożywania napojów alkoholowych poza lokalem gastronomicznym,
 • palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
 • zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się, jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów itp.,
 • dokarmiania ptaków.
4. Zezwolenia dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu wymaga:
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),
 • wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę zamku  w celach komercyjnych,
 • organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji transparentów,  symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych i religijnych,
 • wjazd pojazdów w tym rowerów, z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych  oraz wózków inwalidzkich,
 • używanie bezzałogowych platform mobilnych (latających i jeżdżących).
5. Teren zamku w obrębie otaczających go murów i podejścia do nich oraz oznakowane wnętrza są objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym  w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO:
 • administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Zamek Królewski na Wawelu,
 • dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  udostępnianiem zbiorów do celów edukacyjnych,
 • dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
 • dane osobowe Zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni,
 • w odniesieniu do danych osobowych Zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Zwiedzający posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Zwiedzającego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO.
Zwiedzającemu nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.6.
6. Teren zamku w Pieskowej Skale chroniony jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony – Straż Zamkową działającą na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1099). W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Zamku zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Zamkowej – również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.