Logo - Zamek Pieskowa Skała

Wielokulturowa Rzeczpospolita

Projekty bieżące
infografika projektu
Wielokulturowa Rzeczpospolita – Zamek Pieskowa Skała

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym, poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki
Partner: Norweski Instytut Badań Powietrza NILU

Zakres projektu obejmuje:
 • prace na terenie Zamku Pieskowa Skała, którego właścicielem jest Wnioskodawca-Zamek Królewski na Wawelu-Państwowe Zbiory Sztuki. Pieskowa Skała widnieje zarówno w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak i Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sułoszowa,
 • prace przy obiektach zabytkowych – muzealiach wpisanych do inwentarza muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu.
Działania w ramach Projektu:
 • Modernizacja nawierzchni dziedzińców wraz z infrastrukturą oraz remont konserwatorski elewacji oficyny;
 • Remont części pomieszczeń na parterze skrzydła południowego z przeznaczeniem pod wystawę pn. „Kultura staropolska”;
 • Aranżację wnętrz wystawy pn. "Kultura staropolska” oraz opracowanie wirtualnego zwiedzania wystawy;
 • Konserwacja kaplicy św. Michała Archanioła;
 • Prewencja konserwatorska - badania warunków przechowywania zbiorów na ekspozycjach; deteriorację; NILU-badania jakości powietrza;
 • Konserwacja obiektów ruchomych - zabytkowych muzealiów wpisanych do inwentarza muzealnego Zamku Królewskiego na Wawelu - 2 szaf oraz ołtarza znajdującego się w kaplicy św. Michała Archanioła;
 • Zakup sprzętu i wyposażenia, w tym sprzętu multimedialnego, specjalistycznego związanego z badaniem warunków przechowywania zbiorów, a także sprzętu wykorzystanego w ramach aranżacji wystawy „Kultura staropolska”;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Oferta kulturalno-edukacyjna wraz zakupem materiałów do jej realizacji;
 • Promocja i informacja.
W zakres projektu włączone są również działania realizowane z udziałem Partnera z Norwegii – Norskinstitutt for luftforskning (NILU), a w szczególności:
 • wymiana wiedzy eksperckiej na temat monitorowania warunków środowiskowych w instytucjach partnerskich w Norwegii i w Polsce;
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie opracowania optymalnej strategii ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • prowadzenie wspólnych działań badawczych i konserwatorskich;
 • udostępnianie do tego celu bazy badawczej i konserwatorskiej współpracujących placówek;
 • szkolenie specjalistów z placówek partnerskich w zakresie przedmiotu projektu;
 • upowszechnianie wyników projektu.

Zespół Projektu:

Kierownik: Hubert Piątkowski
Koordynator ds. finansowych: Bożena Westen

Więcej informacji na stronie Projektu
www.eeagrants.org
www.gov.pl/kultura

Wsparcie udzielone z programu KULTURA
Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz z budżetu państwa.
logotyp EEA Grants i Norway Grantslogotyp MKiDN

Dziedziniec – dusza zamku

Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych na zamku w Pieskowej Skale.
Szczegóły na stronie edukacji.